Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

ATR: heroverweeg invoering Expertlabel


Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert het kabinet om invoering van het expertlabel te heroverwegen totdat de meerwaarde is aangetoond.

Het Kabinet heeft besloten om per januari 2021 het vereenvoudigd energielabel (VEL) te vervangen door een Expertlabel. Het Expertlabel is tien tot twintig keer zo duur als het VEL. Hierdoor nemen de kosten van het energielabel  voor particuliere en commerciële woningeigenaren toe met circa € 33 miljoen op jaarbasis. Indien iedere woning in Nederland (4,8 miljoen gebouwen) een expertlabel moet krijgen, met meerkosten van € 15,- ten opzichte van het VEL, dan leidt dat tot additionele kosten van € 720 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft laten uitvoeren door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).  Hoewel het Expertlabel mogelijk tot meer energiebesparing kan leiden, staan de baten niet in verhouding tot de hogere kosten. ATR adviseert daarom om de invoering ervan te heroverwegen.

Onderzoek

ATR heeft het EIB gevraagd om een ex-post onderzoek te doen naar de implementatie van de Europese ‘Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) in nationale wetgeving in Nederland en dit te vergelijken net vijf andere Europese landen. Het onderzoek geeft inzicht in de regeldrukeffecten, de baten van het beleid en de proportionaliteit van de nationale regelgeving. Doel van het onderzoek was om via een internationale vergelijking kennis op te doen en lessen te trekken over de wijze waarop (toekomstige) maatregelen gericht op energiebesparing en CO2-reductie op een effectieve, werkbare en proportionele manier geïmplementeerd kunnen worden.

Strengere EPC levert te weinig op

Een tweede belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de Nederlandse aanscherping in 2015 van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,6 naar 0,4 voor nieuwbouw, strenger was dan volgens de EPBD noodzakelijk was. De aanscherping kost een half miljard euro per jaar extra. Deze extra kosten hebben slechts in beperkte mate geleid tot reductie van CO2-uitstoot, namelijk zo’n 43 Kton per jaar. Dat is ongeveer 0,2% van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. De kosten van vermeden CO2-uitstoot komen daarmee op circa € 1000,- per ton. Dat is hoog in vergelijking met andere maatrelen om CO2-uitstoot te verminderen. Omdat de strengere nieuwbouweisen vanaf 2015 relatief weinig bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, acht ATR deze daarom niet proportioneel. De doelstellingen kunnen beter worden bereikt met andere maatregelen, bijvoorbeeld gericht op de bestaande gebouwenvoorraad.

Op grond van het uitgevoerde onderzoek doet ATR de volgende aanbevelingen aan het Kabinet:

  • Stel introductie van een expert-label uit totdat de waarde van dit label voor de klimaatdoelstellingen is aangetoond.
  • Stel minimumeisen voor energieprestaties van nieuwbouw niet strenger vast dan kostenoptimaal.
  • Pas kostenoptimale en efficiëntere mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen toe in de bestaande gebouwenvoorraad.

Ga terug