Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Column Coen van de Sande - "Koel- en klimaatbranche pionier in duurzamere wereld"

Coen van de Sande

"Nederland heeft afspraken gemaakt om de verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit betekent concreet dat we in 2030 voor 49% minder CO2-uitstoot moeten zorgen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit zelfs met 95% verminderd zijn. In het Klimaatakkoord staan daarom afspraken met vijf sectoren over de te nemen maatregelen. Denk hierbij aan de transitie van fossiele energiebronnen naar duurzame oplossingen, het opslaan van duurzaam opgewekte elektriciteit en het gebruik van restwarmte van de industrie waarmee woonwijken van warmte kunnen worden voorzien.

Grote maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken raken ook de koel- en klimaatbranche. Voor NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, ligt hierin een belangrijke taak weggelegd. Per 1 januari 2021 ben ik, Coen van de Sande, werkzaam als directeur bij de NVKL. Verduurzamen is binnen onze branche een groot thema en staat dan ook hoog op de agenda. We hebben al eerder het voortouw genomen in het verbeteren en verduurzamen van de sector met bijvoorbeeld de uitfasering van ozonlaagafbrekende koudemiddelen (CFK’s) en het invoeren van maatregelen die de emissie van gehalogeneerde koudemiddelen (F-gassen) voorkomt. Ook nu zijn we ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om volgende stappen te zetten en te werken aan een wereld waarin de meerwaarde van koeltechniek een grote rol heeft met een positieve impact voor iedereen.

De NVKL heeft voor de komende jaren een nieuwe strategie ontwikkeld om zich verder door te ontwikkelen als expertisecentrum en gids voor de koeltechnische sector, die actief bijdraagt aan een beter klimaat. In onze recent gelanceerde Meerjarenstrategie en de daarbij horende roadmap hebben we onze ambities concreet gemaakt en vertaald in vier kerncompetenties waarop in de komende drie jaar onze focus ligt. Allereerst willen we uitgroeien tot huis van en voor experts in de koudetechniek en klimaatbeheersing. We willen in samenwerking met onze partners kennis en trends bundelen en uitdragen naar de gehele sector. Naast expertisecentrum willen we een inspirator in de branche zijn. Door bovenop ontwikkelingen en innovaties te zitten, kunnen we onze leden maar vooral ook de klanten van onze leden inspireren om de weg naar verduurzaming te kiezen. Kwaliteitsontwikkeling en -borging is in onze nieuwe strategie ook een belangrijke pijler. We stellen hoge kwaliteitseisen aan onze leden door middel van onze eigen erkenningsregeling die we door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instellingen laten toetsen. Daarnaast zijn we ook voortdurend in gesprek met de politiek, beleidsmakers en handhavende instanties om wetgeving niet alleen voldoende ambitieus, maar vooral ook behapbaar en handhaafbaar te maken waarbij kwaliteit en veiligheid randvoorwaarden zijn.

Een laatste maar zeker niet minder belangrijke kerncompetentie is de rol van aanjager van verduurzaming die we als branche op ons willen nemen. Zo willen we niet de gestelde kaders volgen, maar juist een pionier zijn op weg naar een duurzamere wereld. We willen onze leden meenemen in het aantoonbaar verlagen van de CO2-uitstoot bij hun klanten. De impact hiervan kan namelijk enorm zijn, aangezien onze achterban in de volgende sectoren actief is: gezondheidszorg, agrarische sector, de volledige voedselketen, industrie, retail, supermarkten, horeca en de gebouwde omgeving. Vrijwel overal speelt koeltechniek een belangrijke rol, waarbij er een enorm potentieel is om de CO2-uitstoot te verlagen.

Als NVKL staan we in oktober met een ledenpaviljoen op de Vakbeurs Energie. Ook organiseren we een seminar over de duurzame toepassingen die koeltechniek in huis heeft. Wij kijken uit naar een inspirerende beurs!"

Coen van de Sande is directeur van NVKL.

Ga terug