Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Installateurs slaan handen ineen


Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met vijfhonderd extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van vijf miljoen euro gekregen. TDI500 richt zich op de ontwikkeling van installaties die beter betaalbaar zijn, met betere prestaties en die in de helft van de tijd kunnen worden geïnstalleerd.

Warmtepompen spelen een essentiële rol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving heeft als doel om in 2030 één miljoen (hybride) warmtepompen geïnstalleerd te hebben in bestaande gebouwen. Om dat mogelijk te maken moet het tempo flink omhoog naar ruim 100.000 extra installaties per jaar, ofwel vijfhonderd extra installaties per dag. Installatiebedrijven hebben een sleutelrol om deze versnelling te kunnen realiseren, samen met de fabrikanten, groothandel, klanten, scholen, overheden en kennisorganisaties.

De toekenning van de MOOI-subsidie betekent de kickstart van het TDI500-project waarin het consortium zichzelf ten doel stelt om:

1. De capaciteit bij installatiebedrijven te vergroten
Halveren van de tijd die nodig is voor intake, werkvoorbereiding, installatie en nazorg van een (hybride) warmtepompinstallatie. Door o.a. het ontwikkelen en testen van datagedreven tools kan de installatietijd worden teruggebracht van 32 naar 16 uur. Daarnaast wordt gewerkt aan het terugbrengen van de kennisintensiviteit (MBO 2 en 3) door taken op te delen en te diversifiëren in de complexiteit van installatie-activiteiten: startende monteurs kunnen sneller aan de slag, en hooggekwalificeerde mensen worden effectiever ingezet.

2. Nieuwe en verbeterde (hybride) installatieconcepten te ontwikkelen
Ontwikkelen drie verbeterde installatieconcepten waarmee o.a. voor gestapelde bouw, (zoals appartementengebouwen) de hybride warmtepomp ook spijtvrij en betaalbaar kan worden geïnstalleerd.

3. Installatie betaalbaar te maken voor een grotere groep gebouweigenaren
Verlagen van de installatiekosten met 30% door verkorting van de installatietijd en verhoging van standaardisatie en seriematig werken. Daarnaast wordt gezorgd voor 15% minder energiegebruik door betere inregelmogelijkheden voor installaties, prestatiemonitoring en service op afstand.

4. Zekerheid te creëren over energiebesparing in de praktijk
Afstemmen installaties op groepen woningen, ontwikkelen dynamische testprotocollen en verbeterde tooling voor inregelen en prestatiemonitoring dragen bij aan verbetering van het inzicht in te verwachten energiebesparing. De opgedane kennis wordt zo breed mogelijk gedeeld binnen de gehele sector om de beoogde versnelling en opschaling te kunnen realiseren. De eerste resultaten worden eind 2023 verwacht. Via de bestaande opleidingsprogramma’s en door middel van de klankbordgroep met de partijen in de keten, wordt actief gewerkt aan kennisverspreiding en het vormgegeven van allianties tussen ketenpartners. Overige belanghebbenden worden o.a. via evenementen en publicaties op de hoogte gehouden.

Over het consortium

Het TDI500-consortium bestaat uit Bonarius, Breman, Comfort Partners, econic, Eneco, Essent, Feenstra, HeatTransformers, Mampaey, Mensen maken de transitie, Stichting Team Duurzaam Installeren, een nieuwe stichting bestaande uit de installatiebedrijven van het consortium en TNO. Deze laatste fungeert als penvoerder van het consortium. Daarnaast is Techniek Nederland als ondernemersorganisatie van installatiebedrijven nauw aangesloten bij het consortium om opgedane ervaring en kennis verder binnen de sector te verspreiden.

Over TNO

TNO stelt zich ten doel om de verduurzaming van de gebouwde omgeving sneller, beter, gezonder en betaalbaarder te maken. Door deelname in het consortium TDI500 kan TNO hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Concreet zal worden gewerkt aan doorontwikkeling van de contingentenaanpak om groepen woningen (contingenten) te identificeren die met dezelfde duurzame installatieoplossing seriematig bediend kunnen worden. In het TNO Heat Pump Application Centre (HPAC) zal worden gewerkt aan onderzoek, (lab)testen en validatie van nieuwe installatieconcepten, ontwikkeling en toetsing van dynamische testprotocollen en verbeterde tooling voor inregeling en (werkelijke) prestatiemonitoring t.b.v. versnelling installatie en besparing energieverbruik.

Bron: TNO.nl

Ga terug