Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Scholen: ventilatiesysteem controleren


Alle schooldirecties in Nederland ontvingen begin vorige maand een enquête van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Deze moet duidelijkheid geven over de kwaliteit van de ventilatie in schoolgebouwen. Dit in verband met de risico’s op besmetting door Corona. Het team heeft als taak de ventilatie op de Nederlandse scholen in beeld te brengen. Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, is bereid gevonden voorzitter van het LCVS te worden.

“Het is goed om te benadrukken dat het RIVM aangeeft dat het op dit moment onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus, dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen”, aldus Slob in een brief aan de Tweede Kamer. “Gevraagd naar mogelijke maatregelen met betrekking tot ventilatie heeft het RIVM daarom verwezen naar de bestaande wettelijke eisen in het Bouwbesluit. Het advies aan scholen is - voor zover dat nog niet gedaan is - hun ventilatie te controleren op de daarvoor geldende eisen voor bestaande bouw.”

Bestaande eisen

In een brief bij de enquête vraagt het LCVS de schoolbesturen om het CO2-niveau in de klaslokalen te meten. De school kan zo’n meting zelf uitvoeren of een technisch installateur vragen om dat te doen. De meting is globaal en vervangt geen uitgebreid onderzoek door een deskundig bureau voor binnenklimaatmeting. Het LCVS volgt daarbij het advies van het RIVM. Dat betekent dat voor de bestaande bouw (vergunning verleend tot 2012) wordt uitgegaan van de eisen in Bouwbesluit 2012 en aanvullende richtlijnen. Dit vertaalt zich, naar de richtlijn van de GGD en het advies van de Gezondheidsraad, in een grenswaarde van maximaal 1200 ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit 6 dm3/s/persoon). Voor gebouwen vanaf 2012 gelden de strengere eisen uit het Bouwbesluit nieuwbouw 2012: een maximale CO2-waarde van 950 ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit: 8,5 dm3/s/p).

Ambitieplan

Het LCVS heeft een ambitieplan opgesteld. Dit betekent voor scholen het volgende:

  • Alle scholen hebben onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen.
  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

Voor scholen wordt één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden, en waar zij vragen kunnen stellen indien zij twijfelen of de ventilatie in hun gebouwen voldoet. Hiervoor wordt de voor scholen bekende website weeropschool.nl uitgebreid. Op een nieuwe pagina worden de volgende functionaliteiten opgezet. Ook komt er een Dossier Ventilatie op scholen, op de website van techniek Nederland.

Ga terug